en
  • -1

میکسر اولیه A400

در این بخش آب با سیمان با سرعت  و کیفیت بالا مخلوط میشود.