en
  • -1

میکسر اولیه A700

 به جهت اهمیت کیفیت مخلوط تزریق در پروژه های عمرانی در دستگاه A180 ، محفظه ای طراحی شده که می توان خروجی میکسر مواد لزج را در آن با همان کیفیت ابتدایی نگهداری کرد. همچنین با استفاده از این مخزن که مجهز به پروانه ای برای هم زدن مواد محلول است، میتوان ورودی یکنواخت قسمت اصلی مجموعه پمپ را تامین کرد. از جمله خصوصیات این همزن که بر اساس چرخش آرام پروانه خاص آن انجام می شود، محلولی یکنواخت آماده شده و امکان خروج حباب هوا فراهم می شود.