en

تونلسازی با روش فورپولینگ

 
  • -1
  • -1

تونلسازی با روش فورپولینگ

 

از فورپولینگ در سازه های زیرزمینی بالاخص در مناطق شهری و یا هر منطقه ای که دارای زمین هایی با ساختارهای سست، ریزشی، خرد شده و با روباره کم استفاده می شود و این روش بر پایه حفر چال و نصب لوله در آن ایجاد شده است.

در مناطق شهری به خاطر محدودیت های ترافیکی و برنامه ریزی، اغلب تونل ها در اعماق کم ساخته می شوند و همچنین این تونل ها باید به گونه ای ساخته شوند که کمترین تغییر و مزاحمت را در سطح زمین بوجود آورند.

به همین دلیل فورپولینگ به روشی محبوب میان کارفرمایان و پیمانکاران تبدیل شده است و از آن در نگهداری جبهه کار در زمان حفاری استفاده می شود.