پمپ تزریق AM400

مواد خشک بوسیله یک مارپیچ لاسـتیکی به داخل محفظه میکسر منتقل و آب مورد نیاز به مواد خشک اضافه می گردد. سپس مخلوط حاصل وارد قسمت اصلی دستگاه شده و از آنجا با فشار وارد شیلنگ انتقال مصالح می شود.