سرنازل پلی یورتان 1.5 اینچ

در اجرای عملیات بتن پاشی (شاتکریت) سرانجام کار که خروج و پاشش مواد در انتهای مسیر انتقال می باشد ، قطعه ایی به نام سرنازل نقش بسیار کلیدی بر عهده دارد .

سرنازل 2 اینچ

در اجرای عملیات بتن پاشی (شاتکریت) سرانجام کار که خروج و پاشش مواد در انتهای مسیر انتقال می باشد ، قطعه ایی به نام سرنازل نقش بسیار کلیدی بر عهده دارد .

سرنازل پلی یورتان 2.5 اینچ

در اجرای عملیات بتن پاشی (شاتکریت) سرانجام کار که خروج و پاشش مواد در انتهای مسیر انتقال می باشد ، قطعه ایی به نام سرنازل نقش بسیار کلیدی بر عهده دارد .

سرنازل 2.5 اینچ

در اجرای عملیات بتن پاشی (شاتکریت) سرانجام کار که خروج و پاشش مواد در انتهای مسیر انتقال می باشد ، قطعه ایی به نام سرنازل نقش بسیار کلیدی بر عهده دارد .

نازل فلزی 2 اینچ

این قطعه واسطه بین شیلنگ حمل مصالح و سرنازل می باشد که به انتهای شیلنگ متصل و سرنازل به آن نصب میگردد و دارای مجاری لازم برای تزریق مایعات بویژه آب به جریان مصالح در حال گذر از شیلنگ می باشد

نازل فلزی 2.5 اینچ

این قطعه واسطه بین شیلنگ حمل مصالح و سرنازل می باشد که به انتهای شیلنگ متصل و سرنازل به آن نصب میگردد و دارای مجاری لازم برای تزریق مایعات بویژه آب به جریان مصالح در حال گذر از شیلنگ می باشد

نازل فلزی 1.5 اینچ

این قطعه واسطه بین شیلنگ حمل مصالح و سرنازل می باشد که به انتهای شیلنگ متصل و سرنازل به آن نصب میگردد و دارای مجاری لازم برای تزریق مایعات بویژه آب به جریان مصالح در حال گذر از شیلنگ می باشد