صفحه لاستیکی پایین260

صفحات لاستیکی در دو طرف روتور سایر عملکردها و نیازها را با بروز حداقل استهلاک تأمین می کند ، بنابراین در این بین دو نوع صفحه لاستیکی بالا و پایین طراحی شده که دارای خواص مشترک و اختصاصی می باشند

صفحه لاستیکی بالا 260

صفحات لاستیکی در دو طرف روتور سایر عملکردها و نیازها را با بروز حداقل استهلاک تأمین می کند ، بنابراین در این بین دو نوع صفحه لاستیکی بالا و پایین طراحی شده که دارای خواص مشترک و اختصاصی می باشند.