فن های محوری

فن های محوری به طور عمده در تهویه انواع فضاهای صنعتی و غیر صنعتی با توجه به ابعاد و راندمان کاربرد دارند. در این فن ها نحوه اتصال پروانه به الکتروموتور به صورت مستقیم است.