تونل


شاتکریت(بتن پاش)،فن ها،پمپ تزریق

ادامه

تهویه


انواع فن ها

ادامه

ساختمان


شاتکریت(پمپ بتن)، پمپ تزریق

ادامه

معدن


شاتکریت(بتن پاش)،فن ها،پمپ تزریق

ادامه

صنایع


گانینگ،ریفکتوری

ادامه

خدمات پس از فروش


قطعات مصرفی، تعمیرات

ادامه